Lites

Lites Firexa


 • Komponenty systému Lites Firexa

 • Základným prvkom tohto systému sú ústredne MHU 110 a MHU 111, ktoré sú svojou kapacitou 256, resp. 512 adresovateľných miest určené predovšetkým pre požiarne zabezpečenie stredných a veľkých objektov. Pri vývoji systému boli uplatnené dlhoročné skúsenosti spoločnosti Lites v oblasti vývoja, výroby, montáže a servisu systémov požiarnej signalizácie. Ústredne MHU 110 a MHU 111 sú riadené niekoľkými procesormi určenými pre systémové funkcie a linkové obvody. V prevažnej časti elektronických obvodov ústredne i ostatných prvkov ústredne sú použité súčiastky pre povrchovú montáž. Činnosť ústredne je zálohovaná interným (24 hodín) alebo externým akumulátorom (72 hodín).

  Vzájomná komunikácia medzi ústredňami MHU 110, MHU 111 a obsluhou sa uskutočňuje prostredníctvom štvorriadkového alfanumerického displeja (4x40 znakov) a predľadne členenej klávesnice. Ústredňu je možné dodať v niekoľkých jazykových verziách (česká, slovenská, ruská, anglická a nemecká), podľa priania zákazníka je možné text na displeji vypísať i v ďalších jezykoch používajúcich latinku. V súlade s normou EN 54-2 sú funkcie ústredne rozdelené do štyroch úrovní prístupnosti, čo znemožňuje nepovolaným osobám zasahovať do činnosti ústredne.

  Ústredne obsahujú obvody kruhových hlásiacich liniek s kapacitou až 128 adries, každú z nich je možné rozdeliť na dve jednoduché linky. Vedenie liniek je dvojžilové a je možné ich ľubovolne vetviť. Do hlásiachich liniek je možné zapojiť súčasne nové interaktívne hlásiče i hlásiče a prvky adresovateľného systému MHU 109. Neadresovateľné hlásiče je možné pripojiť pomocou adresovacej jednotky MHY 409. Interaktívne hlásiče systému Firexa majú zabudované izolátory, podľa požiadavky projektu je možné použiť v hlásiacej linke aj izolátor MHY 302. Adresa (číslo) interaktívnych hlásičov sa nastavuje prípravkom MHY 535, adresa hlásičov a prvkov zo systému MHU 109 sa nastavuje pomocou prepínačov alebo jumper-ov na danom zariadení.

  Okrem prvkov na hlásiacich linkách sú ďalšími vstupmi či výstupmi ústredne kruhový kanál RS 485, izolovaný kanál RS 232 pre tlačiareň a pre pripojenie konfiguračného počítača, neizolovaný kanál RS 232 pre pripojenie modemu, izolované optovstupy, otvorené kolektory, potenciálové a bezpotenciálové relé, špeciálne tlačítka, medzi vstupy je možné zahrnúť i niektoré systémové udalosti. Do ústredne je možné pre rozšírenie funkcie doplniť ešte dve dosky s prvkami vstupmými a výstupnými ako napr. relé, otvorené kolektory, optoizolované vstupy a pod.

  Systém má bohaté možnosti programovania. K vstupom je možné priraďovať najrôznejšie vlastnosti - užívateľský text, vyhlasovanie v zvláštnych režimoch, interaktívnym hlásičom je možné zadať aj spôsob spracovania fyzikálnych podnetov, ktoré môžu spôsobiť požiar. Jednotlivé vstupy je možné ľubovolne zaradiť do skupín, ktorých aktiváciu je možné podmieniť splnením logických väzieb medzi jednotlivými vstupmi - skupinu možno považovať za ďalší vstup. Medzi vstupmi a výstupmi je možné vytvárať logické väzby s časovým rozvrhom, v závislosti na vstupnej udalosti z jednotlivých vstupov. Konkrétne konfigurácie systému sa vykonávajú pomocou špeciálneho programu z počítača.

  Kruhový kanál RS 485 zabezpečuje prenos informácií a povelov na externé zariadenie, čo umožňuje zapojiť väčší počet adresovateľných ústrední MHU 110 a MHU 111 do počítačovej nadstavby, ktorá je tvorená počítačom s jednoúčelovým programovým vybavením. Počítačová nadstavba poskytuje obsluhe systému EPS vysoký komfort, vyplývajúci z rozsiahlych, užívateľom definovaných textových a grafických informácií, spojených s prvkami systému a z možnosti spracovania všetkých dát prostredníctvom výpočtovej techniky (archivácia, výpisy potokolov a pod.). K počítačovej nadstavbe je možné pripojiť i niektoré iné alebo staršie typy ústrední, vrátane neadresovateľných. Takto je možné systém EPS postupne rozširovať alebo ho po častiach modernizovať pri minimálnych nákladoch.

  Kľúčové prvky analógového adresovateľného systému elektrickej požiarnej signalizácie Firexa spĺňajú ustanovenia medzinárodnej normy EN 54. Sú certifikované v PAVÚS Praha a pre použitie v EPS podliehajú schváleniu Ministerstvom vnútra SR - Hlavnou správou Zboru požiarnej ochrany.

  Späť