Lites

Adresovateľný systém Lites


 • Komponenty adresovateľného systému Lites

 • Základným prvkom tohto systému, určeného pre stredne veľké objekty, je ústredňa MHU 109, ktorá umožňuje pripojenie až 256 adresovateľných hlásičov, prípadne ďalších prvkov. Rozšírenie na väčšie objekty je možné realizovať prepojením ľubovoľného počtu ústrední do počítačovej nadstavby.

  Hlavnou výhodou systému je veľmi jednoduchá montáž hlásičov požiaru, ktoré sa zapájajú paralelne na dvojdrôtovú, ľubovoľne vetviteľnú hlásiacu linku, čo značne znižuje náklady na inštaláciu vedení. Stavy jednotlivých hlásičov sa vyhodnocujú úplne nezávisle a vzťahujú sa vždy na konkrétne miesto vzniku požiaru.

  Ústredňa obsahuje reléové výstupy a sériové rozhrania RS 232 a RS 485 pre pripojenie ďalších prvkov a zariadení (sirény, relé, tablo obsluhy a iné). Niektoré z nich možno zapájať priamo na hlásiacu linku.

  Kľúčové prvky adresovateľného systému EPS Lites spĺňajú ustanovenia medzinárodnej normy EN 54 a sú schválené Hlavnou správou zboru požiarnej ochrany MV SR.

  Pri vývoji systému výrobca uplatnil dlhodobé skúsenosti s oblasti vývoja, výroby, montáže a servisu neadresovateľných systémov EPS. Ústredňa MHU 109 je riadená dvoma mikroprocesormi (jeden riadi systémové funkcie, druhý periférne obvody). V prevažnej časti elektronických obvodov ústredne i ostatných prvkov systému sú použité súčiastky pre povrchovú montáž (SMD).

  Vzájomná komunikácia medzi ústredňou MHU 109 a obsluhou sa uskutočňuje prostredníctvom dvojriadkového alfanumerického displeja (2x40 znakov) a membránovej, prehľadne členenej klávesnice. Text na displeji je možné zobraziť v češtine, angličtine a v ďalších jazykoch používajúcich latinku podľa priania zákazníka. Činnosť ústredne je zálohovaná interným akumulátorom (24 hod.) alebo externým akumulátorom (72 hod.). V súlade s normou EN 54-2 sú funkcie ústredne rozdelené do štyroch stupňov prístupnosti, čo znemožňuje nepovolaným osobám zasahovať do činnosti ústredne.

  Z bohatej ponuky funkcií ústredne uvádzame:

  Naposledy spomenutá funkcia ústredne umožňuje zapojiť väščí počet adresovateľných ústrední MHU 109 do počítačovej nadstavby. Počítač nadstavby je vybavený jednoúčelovým programovým produktom. Počítačová nadstavba poskytuje obsluhe systému EPS vysoký komfort, vyplývajúci z rozsiahlych, užívateľom definovaných textových a grafických informácii, spojených s prvkami systému a s možnosťou spracovania všetkých údajov prostriedkami výpočtovej techniky (archivácia, výpisy protokolov a pod.). K počítaču nadstavby možno pripojiť aj niektoré iné alebo staršie typy ústrední, včítane neadresovateľných. Takto je možné systém EPS postupne rozširovať alebo ho po častiach modernizovať pri minimálnych nákladoch.

  Späť